• Binnen 24 uur verzonden!
 • Track & Trace
 • kathoclub

4.8

FREE SHIPPING ON ORDERS ABOVE €50 NL & BE

FREE SHIPPING ON ORDERS ABOVE €50 NL & BE


  Algemene voorwaarden

  Naam ondernemer: Katho Club
  Gevestigd aan de Oranjelaan 3 5062KA Oisterwijk, Nederland
  E-mailadres: [email protected]
  KvK-nummer: 81892918 BTW-nummer: NL003616260B46

  Artikel 1 - Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
  5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
  6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Katho Club in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Katho Club en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
  9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Katho Club gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

   

  Artikel 2 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Katho Club en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Katho Club en de consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Katho Club voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

   

  Artikel 3 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
  2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  3. Kennelijke vergissingen of aannemingen in het aanbod van Katho Club door de consument, binden Katho Club niet.

   

  Artikel 4 - De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Katho Club onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod
  3. Katho Club zal uiterlijk bij levering van het product de volgende informatie aan de consument verschaffen
  4.  De contact gegevens waar de consument terecht kan bij eventuele vragen en op of aanmerkingen.
   • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken.
   • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
   • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

  Artikel 5 - Herroepingsrecht

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Katho Club mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht tot opgave van zijn reden(en).
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

   

  Artikel 6 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

   

  Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

  1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Katho Club
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Katho Club. Dit hoeft niet als Katho Club heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Katho Club verstrekte instructies. Het is de verantwoordelijkheid van de consument dat het retourpakket in goede orde wordt ontvangen. Als dit niet het geval is, mag Katho Club de retourzending weigeren. 
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
  6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

   

  Artikel 8 - Verplichtingen van Katho Club bij herroeping

  1. Katho Club vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door Kahto Club in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. 
  2. Katho Club gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

   

  Artikel 9 - De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

   

  Artikel 10 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

  1. Katho Club staat er voor in dat de producten  voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Er kan in ieder geval geen aanspraak op hetgeen onder lid 1 van dit artikel worden gemaakt (i) bij beschadiging door opzet of door nalatigheid, (ii) bij normale slijtage en/of (iii) bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of gebruiksvoorschriften.
  3. Een door Katho Club, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Katho Club kan doen gelden indien Katho Club is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  4. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Katho Club, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

   

  Artikel 11 - Levering en uitvoering

   

  1. Katho Club zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Levering van producten vindt plaatst zolang de producten op voorraad zijn.
  3. De eigendom van geleverde producten gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument.
  4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Katho Club heeft doorgegeven. 
  5. De consument dient het juiste adres en e-mailadres door te geven aan Katho Club. Ook eventuele wijzingen hiervan dienen tijdig door gegeven te worden aan Katho Club. Indien de consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan is dit het risico van de consument.
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Katho Club tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Katho Club bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

   

  Artikel 12 - Betaling

   

  Artikel 13 - Klachtenregeling

  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Katho Club.
  2. Bij Eline Rosina ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Katho Club binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Hier wordt met zorg mee omgegaan. 

   

   

   

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0